Om afdelingen

Frederiksvej 52-62 er en almen andelsboligforening på Frederiksberg. Ejendommen er opført i 1928 som afdeling 26 i AAB – Arbejdernes Andels Boligforening.


Ejendommen består af 6 opgange med i alt 59 lejligheder incl. et enkelt erhvervslejemål. Adgangen til boligerne foregår dels fra hovedtrappen mod gaden, dels fra gården gennem køkkentrappen, som samtidig er adgang til kælder og tagetage.


Tagetagen er indrettet med tørrelofter og pulterrum, mens kælderen benyttes til varmecentral, cykelrum, fællesvaskeri samt pulterrum. I gården er der et friareal med asfalt langs bygningen og ellers plæne og beplantning.


Ejendommen er udvendig i generelt god stand. Tag og facader er istandsat siden opførelsen, og hverken tagbelægning eller vinduer står overfor umiddelbar udskiftning. Boligerne er velfungerende, men måske ikke så tidssvarende.

  • 2-værelses lejligheder 11 stk
  • 3-værelses lejligheder 47 stk
  • Erhvervslejemål 1 stk


Grundareal 2.225 m2 - Bebygget areal 840 m2 - Boligareal 4.056 m2

Erhvervsareal 80 m2 - Samlet bygningsareal 4.136 m2


Frederiksvej 52-62 består af to- og treværelses lejligheder med et boligareal mellem 63 og 87 m2. Der er altså tale om mindre lejligheder.


Huslejerne ligger på et relativt lavt niveau sammenlignet med det øvrige boligmarked i hovedstaden.


Der er gennem de sidste 10-20 år sket en markant ændring i beboersammensætningen i ejendommen.
Ældre beboere uden børn er typisk blevet afløst af yngre – par eller enlige – med børn, herunder flere med indvandrerbaggrund.


Beboersammensætningen i ejendommen afspejler således ganske godt ”den jævne danske borger” i Københavnsområdet i dag, hvilket kan siges at være i god harmoni med ånden i AAB’s boligbyggerier.

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. Der er to forskellige måder at spare op på: En A-ordning og en B-ordning. AAB's boligafdelinger bestemmer selv, hvilken ordning de ønsker at benytte.


AAB Afdeling 26 har A-ordning.


A-ordningen - kort fortalt
I de fleste af AAB's boligafdelinger har man valgt at vedligeholde efter A-ordningen, som går ud på, at beboerne selv vedligeholder deres lejlighed i boperioden. I forbindelse med en fraflytning foretages et fraflytningssyn. Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normal-istandsættelse.

En normalistandsættelse omfatter nødvendig:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring


Hvem betaler istandsættelsen (A-ordningen)?
Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe lejer har boet i sin lejlighed. I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i lejligheden. Det betyder, at efter 8 år og 4 måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge.

Afdelingen råder over 4 vaskemaskiner, 1 dobbelt tørretumbler, 1 centrifuge og 2 tørreskabe.


Det er ikke tilladt at benytte klorholdige vaskemidler eller at farve tøj i vaskemaskinerne.

Børn har kun adgang til vaskerierne i følge med en voksen, som også har ansvaret for deres sikkerhed.


Bestyrelsen henstiller til, at man respekterer bestilte vasketure og aftaler med ejeren af turen, hvis der chancevaskes.


Vi opfordrer også venligst til, et begrænset forbrug af parfumeret vaske- og skyllemiddel af hensyn til hinanden (allergi) og miljøet.


Til orientering har ejendommen installeret blødtvandsanlæg, hvilket gør skyllemiddel helt unødvendigt og blot spild af penge og belastning af miljøet.


Bestyrelsen har ikke ekstra nøgler til vasketavlen.

Det samme gælder for nøgler til hoved & køkkendør.

Ifølge lejeloven er det beboernes eget ansvar at få kopieret ekstra nøgler. Ønsker man flere nøgler, skal man selv sørge for kopieringen samt betalingen for dette.


Vil man have flere låse eller skiftet dem der monteret, så er det også for egen regning.


Bestyrelsen har kun systemnøgler til port og vaskekælder.
De kan tilkøbes for 300 kr. pr. nøgle.
Der skal kvitteres for hver modtaget nøgle.


Afdelingen har efter beboerafstemning indgået aftale med YouSee/Dansk Kabel TV

vedr. TV og internet.


Det er frivilligt for alle beboere, om man ønsker at benytte sig af tilbudet. Tilmelding og betaling foregår direkte til YouSee/Dansk Kabel TV.

En boligforening bliver til:


Frederiksvej 52-62 er bygget i 1927 og fik attest den 27. september 1928 , altså stort set samtidig med naboen, Frederiksberg Arbejderhjem, fra 1930.

Som det også fremgår af facaden, er ejendommen opført af Arbejdernes Andels Boligforening.


Ejendommen er opført som en såkaldt statsboligfondsejendom.

Fra 1922 stillede staten via Statsboligfonden et millionbeløb til rådighed til at finansiere boligbyggeriet landet over. Fonden var frem til 1928 med til at finansiere omkring 70% af periodens boliger rundt i de danske byer.

Ud over byggestøtten fulgte der også forskellige former for huslejereguleringer med.


Da Frederiksvej 52-62 blev opført i 1928 var der ikke ret mange sociale boliger på Frederiksberg.


De første beboere på Frederiksvej 52-62 flyttede ind i sommeren 1928. Afdeling 26, som den kom til at hedde, havde da 58 lejligheder og 1 butik med tilhørende lejlighed. Blandt de første beboere sås f.eks. bogbinder Ejnar A. Jensen med hustru og to børn, maskinmester Hans K. Jørgensen med hustru og barn eller pensioneret oversygeplejerske Anna Nielsen. Butikken var frem til 1970’erne en købmandsforretning.


Ejendommen blev oprindelig projekteret med både centralvarme, bad og altaner, men af en eller anden årsag sagde Frederiksberg Kommune i sidste øjeblik nej til alle tre dele.


I stedet blev lejlighederne indrettet med kakkelovne og små toiletter med terrazzogulve, gulvafløb og håndvaske. Så i starten måtte man nøjes med en håndvask og koldt vand til at vaske sig i.


Da kakkelovnsrøret skulle gå fra stuen gennem entréen ud til skorstenen i køkkenet, måtte man sætte en væsentlig lavere dør end normalt op i samtlige lejligheder, sandsynligvis efter krav fra brandmyndighederne.


Der var fra start en lille have til gadesiden, som hørte til stuelejlighederne. I gården var der en lille fælles have, stativer til tæppebankning, et skur med urinal samt en lille legeplads bestående af en lille sandkasse og en vippe. Der var vaskehus på loftet, i hver opgang, samt tilhørende tørreloft. I nr. 56 var der en købmand, som havde et absolut rimeligt sortiment, når man tager forretningens størrelse i betragtning.


Frederiksvej er anlagt ca. 1883 af grosserer E.L. Philipsen. Vejen er på hans foranledning sandsynligvis opkaldt efter Frederik d. VI, jf. Mathildevej i nærheden, som måske er opkaldt efter dronning Caroline Mathilde.


Man havde på et tidspunkt nogle overvejelser om at lave en stikvej fra Frederiksvej til Kronprinsensvej, men det blev ved tanken.


Frederiksvej 52-62 er tegnet af arkitekt Frederik Wagner, kendt for en række etageejendomme af samme type.